A „Nyerj a FIT-tel 1.000.000 Ft-os álomutazást” ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

1.A JÁTÉK SZERVEZŐJE
A „Nyerj a Fit-tel 1.000.000 Ft-os álomutazást” elnevezésű nyereményjáték (a „Játék”) szervezője az Úsovsko Hungary Kft. (székhely: 2600 Komárom, Bajcsy Zs. u. 5., a továbbiakban: „Szervező”).

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező Úsovsko Hungary Kft. (székhely: 2600 Komárom, Bajcsy Zs. u. 5., a továbbiakban: „Lebonyolító”), a microsite üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat a https://webmail.rackhost.hu/, a továbbiakban: „Szolgáltató”)látják el.

2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött, a 2.10. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a „Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt

 • vásárol bármely magyarországi üzletben kiskereskedelmi forgalmazás keretében kapható bármilyen, a Szervező által forgalmazott, FIT terméket (a „Termék”, ld. 1. sz. melléklet);
 • A www.fitmuzli.hu domain alatti weboldalon (a „Weboldal”) feltölti a vásárláskor kapott számlán/blokkon található AP kódot, ennek során megadja valós személyes adatait (teljes név, email cím) továbbá a vásárlás időpontját. A játékos a vásárlás időpontjának megjelölésekor, a számlán található pontos időpontot (dátum, óra és perc) kell megadja, ellenkező esetben nem jogosult a nyereményre. 1 AP kódot, 1 konkrét időponttal 1 alkalommal lehet feltölteni, függetlenül a blokkon szereplő, vásárolt FIT termékek számától. Ezt követően a megfelelő mező bejelölésével elfogadja a jelen játékszabályzatban (a „Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt, és hozzájárul az adatainak a Játékkal összefüggő – a jelen Játékszabályban írtak szerinti – kezeléséhez, (együttesen a „Pályázat”)

2.2 Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt több AP kód feltöltésére is jogosult, azaz egy Játékos korlátlan számú Pályázatot jogosult Szervezőnek beküldeni. Amennyiben ugyanazt a Pályázatot többször küldik be, úgy Szervező az első beküldött Pályázatot regisztrálja, az ugyanezen Kódot tartalmazó további Pályázatokat kizárja a Játékból. A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós Kódot tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembe vételre a Játékban.

2.3 A Szervező jogosult a Nyereményjáték végét követő 60 naptári napig ellenőrzés céljából bekérni/megismerni a Termék vásárlását igazoló jól olvasható módon igazoló, a sértetlen AP kódot és vásárlási időpontot (dátum, óra, perc) tartalmazó tételes blokkot/nyugtát, online vásárlás esetén a számlát illetve jogosult a nyeremény átvételének előfeltételeként a nyertesektől bekérni azt elektronikusan (lefotózott vagy beszkennelt formában), vagy a Lebonyolító kérésére és részére eredeti példányként postai úton megküldve. A Szervező kizárólag azokat a nyugtákat fogadja el, amelyen a vásárolt, 2.1. pontban megjelölt Termék feltüntetésre került és egyértelműen beazonosítható a márkanév és/vagy maga a Termék, továbbá a nyugtán / számlán feltüntetett vásárlás időpontja a 3. pontban megjelölt időtartam alá esik. Amennyiben a nyugtán a termék megnevezés helyett „Gyűjtő” 2 megnevezés szerepel, abban az esetben a nyugtát Szervezőnek nem áll módjában elfogadni.

2.4 A Lebonyolító a nyeremény átadását megelőzően ellenőrzi a Termék nyugtáját / számláját. Amennyiben a Játékos nem tudja bemutatni a nyertes nyugtát/ számlát, úgy Szervező a Játékost kizárhatja a Játékból.

2.5 Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.6 A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.

2.7 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját e-mail címet vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

2.8 A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.9 A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.10 A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, a Szolgáltató, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2.11 A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek többek között azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban (egy személy neve alatt több személy), nem valós adataikkal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítóknak okoztak.

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
A Játék 2023. szeptember 1. napján 00 óra 00 perctől 2023. november 30. napján 23 óra 59 percig tart. A 2023. szeptember 1. napja előtt, illetve 2023. november 30. napja után beérkezett Pályázatokat a Szervezőnek nem áll módjában érvényes Pályázatként elfogadnia.

4. A JÁTÉK MENETE

4.1 A Játék során a Játékos feladata, hogy a Játék 3. pontban meghatározott időtartama során vásároljon bármilyen, a jelen Játékszabályzat mellékletében felsorolt FIT terméket, a Weboldalon elvégezze a Regisztrációt, és személyes vásárlás esetén a blokkon található AP kódot feltöltse a Weboldalra.

A beküldés során a Játékosnak meg kell adnia a nevét, e-mail címét, és a blokkon/ számlán található AP kódot). A feltöltést követően a Játékos kap egy megerősítő üzenetet e-mail útján, mely visszajelzés a feltöltés rögzítésére vonatkozik. Minden Játékos kap egy leiratkozó linket is, amellyel törölni tudja a Regisztrációját, azonban ebben az esetben az általa feltöltött Kódok elvesznek.

A Játékosnak legalább 1 db Kódot kell feltöltenie ahhoz, hogy részt vehessen a Napi nyereményekért, a Heti nyereményekért, a Havi nyereményekért, illetve a Fődíjért folyó játékban az alábbiak szerint:

 • egy AP kód ugyanazon időponttal csak egyszer kerül elfogadásra, a második próbálkozás, azonos Kóddal és azonos időponttal érvénytelennek minősül;
 • abban az esetben, ha egy percen belül, ugyanannál a kasszánál több vásárlás is történt, akkor a szóban forgó blokkokat a Lebonyolító ellenőrzi, amennyiben mindegyik érvényes, bekerülnek a sorsolási adatbázisba;
 • amennyiben a Játékos az általa feltöltött Kóddal nyer, akkor ez a Kód a továbbiakban nem vesz már részt a további Heti nyeremények kapcsán a Játékban, azonban a Havi nyeremények és a Fődíj sorsolásba belekerül

4.2 NAPI, HETI, HAVI és FŐDÍJ – IDŐSÁVOK, SORSOLÁSOK és a SORSOLÁS MENETE

4.2.1. A napi nyeremények szakasza:
2023. szeptember 1 -november 30. között minden nap, beleértve a hétvégét is: 00:00:00 – 23:59:00

4.2.2 A heti nyereményekért az alábbi idősávokban játszhatnak a Játékosok:
2023. szeptember 1. napja 00 óra 00 perctől 2023. szeptember 7. napján 23 óra 59 percig;
2023. szeptember 8. napja 00 óra 00 perctől 2023. szeptember 14. napján 23 óra 59 percig;
2023. szeptember 15. napja 00 óra 00 perctől 2023. szeptember 21. napján 23 óra 59 percig;
2023. szeptember 22. napja 00 óra 00 perctől 2023. szeptember 28. napján 23 óra 59 percig;
2023. szeptember 29. napja 00 óra 00 perctől 2023. október 5. napján 23 óra 59 percig;
2023. október 6. napja 00 óra 00 perctől 2023. október 12. napján 23 óra 59 percig;
2023. október 13. napja 00 óra 00 perctől 2023. október 19. napján 23 óra 59 percig;
2023. október 20. napja 00 óra 00 perctől 2023. október 26. napján 23 óra 59 percig;
2023. október 27. napja 00 óra 00 perctől 2023. november 2. napján 23 óra 59 percig;
2023. november 3. napja 00 óra 00 perctől 2023. november 9. napján 23 óra 59 percig;
2023. november 10. napja 00 óra 00 perctől 2023. november 16. napján 23 óra 59 percig;
2023. november 17. napja 00 óra 00 perctől 2023. november 23. napján 23 óra 59 percig;
2023. november 24. napja 00 óra 00 perctől 2023. november 30. napján 23 óra 59 percig;

4.2.3 A havi nyereményekért az alábbi idősávokban játszhatnak a Játékosok:
2023. szeptember 1. napja 00 óra 00 perctől 2023. szeptember 28. napján 23 óra 59 percig;
2023. szeptember 29. napja 00 óra 00 perctől 2023. november 2. napján 23 óra 59 percig;
2023. november 3. napja 00 óra 00 perctől 2023. november 30. napján 23 óra 59 percig;

4.2.4 A fődíjért a nyereményjáték időtartama alatt játszhatnak a játékosok:
2023. szeptember 1. napja 00 óra 00 perctől 2023. november 30. napján 23 óra 59 percig;

4.2.5. Napi nyertesek sorsolása:
13 héten keresztül a hét minden napjára összesen 91 db nyereményt sorsolunk ki azok között, akik adott napon 00:00:00 – 23:59:00 regisztrálnak, és feltöltik a vásárlást igazoló blokk AP kódját.
Naponta 1 nyertes, és hozzá tartozóan, nyertesenként 1 tartalék nyertes kerül kisorsolásra.
Sorsoláson résztvevő Játékosok: az adott napon 00:00 perctől 23:59-ig regisztrált állományban levő kódfeltöltők.
A napi 1 db nyertes és nyertesenként 1 tartalék nyertes, a napi regisztrált állományból véletlenszerűen kerül kisorsolásra, a lezárt játék napot követő munkanapon reggel 9:00:00-kor.
A napi nyertesek neveit a validálást követően, 3 munkanapon belül hozzuk nyilvánosságra a https://www.fitmuzlinyeremenyjatek.hu weboldalon.

4.2.6. A heti nyeremények sorsolásának időpontjai:
1. heti nyeremény sorsolása: 2023.09.08.
2. heti nyeremény sorsolása: 2023.09.15.
3. heti nyeremény sorsolása: 2023.09.22.
4. heti nyeremény sorsolása: 2023.09.29.
5. heti nyeremény sorsolása: 2023.10.06.
6. heti nyeremény sorsolása: 2023.10.13.
7. heti nyeremény sorsolása: 2023.10.20.
8. heti nyeremények sorsolása: 2023.10.27.
9. heti nyeremények sorsolása: 2023.11.03.
10. heti nyermények sorsolása: 2023.11.10.
11.heti nyeremények sorsolása: 2023.11.17.
12. heti nyeremények sorsolás: 2023.11.24.
13.heti nyeremények sorsolása: 2023.12.01.

4.2.7. A havi nyeremények sorsolásának időpontjai:
1. havi nyeremény sorsolása: 2023.09.29.
2. havi nyeremény sorsolása: 2023.11.03.
3. havi nyeremény sorsolása: 2023.12.01.

4.2.8 Az 5.1 pontban meghatározott heti nyereményeket a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akiknek a Kódja kisorsolásra került.

4.2.9 A Játékosok által az adott Játéknapon érvényesen beküldött Pályázatok közül – minden Játék hetet követő naptári hét péntekén 14:00 órakor – a Szervező a Lebonyolító székhelyén – sorsolási bizottság jelenlétében a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással – sorsolja ki a heti, illetve a 4.2.6. pontban feltüntetett időpontokban a havi nyeremények nyerteseit. A Lebonyolító a sorsolásról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a sorsoláson jelen lévő sorsolási bizottsági tagok aláírásukkal hitelesítenek. Szervező a sorsolás alkalmával 1 db tartaléknyertes pályázatot is kisorsol. A tartaléknyertesek a kisorsolásuk sorrendjében válnak jogosulttá, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázat bármely okból érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül. A tartaléknyertes csak akkor kerül értesítésre, ha valamely nyertes vagy sorrendben megelőző tartaléknyertes kiesésével jogosulttá válik a Nyereményre

4.2.10 A FŐDÍJ SORSOLÁSA
A Játékosok által a Játék teljes időtartama alatt érvényesen beküldött összes Pályázat közül – 2023. december 8. napján 14:00 órakor – a Szervező a Lebonyolító székhelyén – sorsolási bizottság jelenlétében a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással – sorsolja ki az 5.3 szerinti Fődíj nyertesét. A Lebonyolító a sorsolásról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a sorsoláson jelen lévő sorsolási bizottsági tagok aláírásukkal hitelesítenek. Szervező a sorsolás alkalmával 2 db tartaléknyertest is kisorsol. A tartaléknyertesek a kisorsolásuk sorrendjében válnak jogosulttá, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázata bármely okból érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

5. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

5.1 A Játékban a következő napi nyeremények („Napi nyeremények”) kerülnek kiosztásra a promóciós időtartam minden naptári hete során:

 • napi 1 db (összesen 91 db) 5 000 Ft értékű FIT müzliszelet termékmix

5.2 A Játékban a következő heti nyeremények („Heti nyeremények”) kerülnek kiosztásra a promóciós időtartam minden naptári hete során:

 • heti 1 db (összesen 13 db) 10 000 Ft értékű FIT ajándékcsomag, melynek tartalma Fit termékek, 1 db Fit emblémával ellátott törölköző, 1 db Fit emblémával ellátott bevásárlótáska, ajándéktollak, nyakpánt

5.3 A Játékban a következő havi nyeremények („Havi nyeremények”) kerülnek kiosztásra a promóciós időtartam során:

 • havi 1db (összesen 3 db) konyhai kisgépcsomag, mely áll 1 db konyhai robotgép, 1db smoothie készítő, 1 db botmixer csomagonként 100.000 Ft (százezer forint) értékben a 4.2.7. pontban meghirdetett napokon

Termékek bemutatása:

KONYHAI ROBOTGÉP

Klarstein Lucia 3 az 1-ben konyhai robotgép
Egy mindenes készülék. A Klarstein Lucia konyhai robotgép egy stílusos és sokoldalú csoda a konyhában. Nagyon praktikus, mert egy készülékben egyesíti a turmixgépet, botmixert és húsdarálót. 2000 W-os teljesítményével és 6 sebességfokozatával, bolygókeverő rendszerével és 5,2 literes rozsdamentes acél táljával megfelel a legmodernebb követelményeknek is. Az 1,5 literes edényben friss smoothiekat és ízletes koktélokat is készíthet. A friss darált hús vagy tészta szerelmesei számára pedig a rozsdamentes acélból készült toldat lesz az ideális kiegészítő. Az új Lucia modell színes dizájnja szintén lenyűgöző. Így használat után a konyhája éke lesz!

BOTMIXER

RUSSELL HOBBS 24690-56 DESIRE BOTMIXER

2 változtatható sebességfokozat. Ideje elfelejteni a bonyolult, végtelen számú sebesség-beállításokat, hiszen a Desire botmixeren csak 2 sebességfokozatból kell választani. A lassúbb fokozattal keverhetünk egy sűrű mártogatóst egy vacsorapartira vagy egy tartalmas levest, a gyorsabbal pedig előállíthatjuk azt a selymes hatású, krémes turmixot
Leválasztható keverőláb. Imádni fogja a Desire botmixert, mely lecsatolható alkatrészeivel jól tárolható eltéve is. A rozsdamentes acél lábat levéve egyszerűen elpakolhatja azt a konyhaszekrénybe vagy fiókba, így sok helyet spórolhat meg egyszerűen

Rozsdamentes acél vágóél

Tartozék: 700 ml-es kehely

Percenkénti fordulatszám: 12.000

Mosogatógépben mosható kehely

500 Watt teljesítmény

SMOOTHIE KÉSZÍTŐ

SNB 4301RDNUTRI MIXER

A Sencor SNB 4301RD segítségével a nehezen elérhető tápanyagokat a különböző magokból, gabonafélékből, diófélékből könnyen és egyszerűen nyerheti ki. A smoothie mixer zöldség vagy gyümölcsitalok, tejes koktélok, levesek, salsa szószok vagy bébiételek készítésére is kiválóan alkalmas. A hatékony működést az 1000 W teljesítményű motor, a 6 nemesacélból készült minőségi kések garantálják. A csomag tartalmaz egy 0,8 literes űrtartalmú és egy 1,0 literes BPA mentes palackot. A palackok könnyen zárhatók, a fedélen kialakításra került egy ivónyílás. A megbízható zárórendszernek köszönhetően nem kell tartani attól, hogy a pohár tartalma kiömlik. A poharak, a fedelek és a kések is mosogatógépben moshatók.

5.4 A Játékban a következő fődíj („Fődíj”) kerül kiosztásra a promóciós időtartam során:

 • 1 db (összesen 1 db) 1.000. 000 Ft (egymillió forint) értékű utazási voucher (együttesen „Nyeremények”), mely beváltható az https://www.neckermann.hu/ weboldalán meghirdetett utazás bármelyikére 2024. december 8-ig

5.5 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék időtartama alatt a Játékosok a Weboldalon keresztül történő előzetes értesítése mellett a Nyereményeket megváltoztassa, azokat az adott Nyereménnyel egyenértékű más nyereménytárggyal helyettesítse, egyúttal módosítva jelen Játékszabályzatot is.

5.6 Egy Játékos legfeljebb 1 db napi nyereményre, 1 db heti nyereményre, 1 db havi nyereményre és a teljes játékidő alatt legfeljebb 1 db Fődíj nyeremény átvételére jogosult, ezen felüli nyeremények a tartalék nyertesre szállnak át; az egyes nyeremények időrendi sorrendben (azaz a sorsolás sorrendjében, és nem a nyeremény típusa vagy értéke szerint kerülnek sorrendbe állításra). A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható.

5.7 A Nyeremények nyerteseit a Lebonyolító e-mailben értesíti, a Regisztráció során megadott e-mail címén. A Nyertesek nevét és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező közzéteszi a Játék Weboldalán, valamint a Szervező Facebook oldalán is, amelyhez a Játékos a Játékban való részvétellel (Regisztrációval) kifejezetten hozzájárul.

5.8 A nyertes Játékosok a [email protected] e-mail címen kötelesek az Értesítés kézhezvételét követő 3 (három) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, és Szervező a sorrendben következő tartaléknyertest nevezi ki nyertesnek.

Amennyiben a Játékos nyereményt nyer, úgy a Termék vásárlását igazoló, AP kódot és vásárlási időpontot (dátum, óra, perc) tartalmazó tételes nyugtát a Játékos köteles beküldeni jól olvashatóan szkennelve, a visszaigazoló e-mail üzenetében, mellékletként csatolva a [email protected] e-mail címre a 2.3 pont szerinti, a Szervező/Lebonyolító általi ellenőrzés céljából.

Amennyiben a beküldött blokk / számla rosszul olvasható, vagy azzal kapcsolatosan bármilyen egyéb kérdés merülne fel, úgy a Szervező jogosult a blokkot postai úton is bekérni a Játékostól, amely esetben a Játékos az erre irányuló értesítést követő 10 munkanapon napon belül köteles azt megküldeni a Szervező címére (ÚSOVSKO HUNGARY Kft.; székhely: 2600 Komárom, Bajcsy Zs. u. 5.). A fenti időtartam vonatkozásában a küldemény feladási dátuma irányadó.

Ezen igazolásai kötelezettségek elmulasztásával a nyertes Játékos elveszti a Nyereményre való jogosultságát.

5.9 A Nyereményt a Szervező postai úton, a Játékos által a Regisztráció során, vagy az Értesítésben megadott címére kézbesíti. A Nyeremények kézbesítése a nyertessel történő előzetes egyeztetés után történik meg. A Lebonyolító a Nyeremény kézbesítését, illetve átadását kétszer kísérli meg, a Játék lezárásától számított 60 naptári napon belül. A nyertes Játékos köteles a Nyeremények átvétele tekintetében a Lebonyolítóval együttműködni, továbbá a Nyeremény átvétele előtt köteles igazolni, hogy 18. életévét betöltötte. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem róható fel. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

5.10 Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán vagy az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi 6 feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

5.11 A Nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 • nem múlt el 18 éves;
 • ha a Szervező megkeresésére 3 munkanapon belül nem válaszol;
 • ha nem lehet felvenni a nyertessel megadott személyes elérhetőségein a kapcsolatot;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;
 • jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

6. NYEREMÉNYEK KÉZBESÍTÉSE

A nyereményt a nyertes részére futárszolgálattal, vagy a kapcsolatfelvétel alapján leegyeztetett módon juttatjuk el a nyertes szükséges adatainak kézhezvételétől számított 21 munkanapon belül.
A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és Úsovsko Hungary Kft. -t semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

7. ADÓZÁS

A Nyereményekhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Nyertes viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán kívül további kötelezettség nem terheli. A Játékról részletes információ a Weboldalon oldalon érhető el.

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének – Szervező, Lebonyolító, Szolgáltató érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, a Lebonyolító, vagy a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2. A Szervező, a Lebonyolító és a Szolgáltató a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a nyereményét határidőben nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

8.3. A Szervező, a Lebonyolító, illetve a Szolgáltató kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, a Lebonyolító, illetve a Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal.

8.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

8.5. Ha a Játékos adatfeltöltés vagy játék közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, a Lebonyolító, illetve a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

8.6. Szervező, a Lebonyolító, illetve a Szolgáltató kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.7. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi Weboldalon.

1. Sz melléklet
A játékban résztvevő összes termék listája

 • Fit Zabkása étcsokoládé 65g
 • Fit Zabkása erdei gyümölcs 65g
 • Fit Zabkása alma-fahéj 65g
 • Fit Zabkása CHIA maggal, eperrel 65g
 • Fit Zabkása CHIA maggal, étcsokoládéval 65g
 • Fit Zabkása goji bogyóval, áfonyával 65g
 • Fit PROBIO zabkása málna-tejszín 58g
 • Fit PROBIO zabkása fehércsokoládé-meggy 58g
 • Fit Hajdinakása 60g
 • Fit Rizskása inulinnal, étcsokoládéval 60g
 • Fit Rizskása inulinnal és chia maggal 60g
 • Fit Rizskása inulin, eper-vanília 60g
 • Fit Rizskása sós karamella-mandula 60g
 • Fit Rizskása áfonya 60g
 • Fit Rizskása étcsokoládé-kókusz 60g
 • Fit Granola 3 féle csokoládéval 70g
 • Fit Granola piros gyümölcsökkel 70g
 • Fit Ropogós müzli csokoládéval és mogyoróval 200g
 • Fit Ropogós müzli vörösáfonyával és málnával 200g
 • Fit Ropogós müzli eperrel 200g
 • Fit Ropogós müzli mogyoróval és mézzel 200g
 • Fit rizs-quinoa szelet tejcsokoládé bevonatban 18g
 • Fit tönkölybúza szelet tejcsokoládé bevonatban 18g
 • Fit Babavíz, szénsavmentes forrásvíz 1,5l
 • Fit Narancsos ízű müzliszelet csokoládé bevonattal 30g
 • BIO MAMUT Snack földimogyorós 50g
 • BIO MAMUT Snack sós 50g
 • FIT BIO müzliszelet málnával 30g
 • FIT BIO almás ízű müzliszelet 30g
 • FIT BIO sárgabarack ízű müzliszelet 30g
 • Fit FRUIT gyümölcsszelet vörösáfonyás ízű 23g
 • Fit FRUIT gyümölcsszelet sárgabarack ízű 23g
 • Fit FRUIT gyümölcsszelet lime ízű 23g
 • Fit FRUIT gyümölcsszelet meggyes ízű 23g
 • Fit GO ribizlis ízű müzliszelet joghurtos bevonattal 23g
 • Fit GO kakaós ízű müzliszelet 23g
 • Fit GO epres ízű müzliszelet joghurtos bevonattal 23g
 • Fit Teljes kiőrlésű áfonyás keksz gyümölcscukorral 65g
 • Fit Diabeta-Tejes krémmel töltött ostya 45g
 • Fit Smoothie szelet eper + rebarbara 32g
 • Fit Smoothie szelet alma + répa + narancs 32g
 • Fit Smoothie szelet cékla + feketeribizli 32g
 • Fit Mézzel és kakaóval ízesített kukoricapehely 225g
 • Fit Gyümölcsízű gabonagolyók 120g
 • Fit KIDS gyümölcsízű cukormentes nyalóka 10g